logo

Проєкт Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки: ключові аспекти

На виконання Указу Президента України Володимира Зеленського Міністерство освіти і науки України підготувало проєкт Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки, який розміщено на сайті Міністерства для громадського обговорення.

Над Стратегією розвитку вищої освіти працювала спеціальна робоча група, до складу якої входили понад 100 фахівців з основних питань розвитку вищої освіти, представники органів виконавчої влади, експертного співтовариства, освітян і науковців, громадськості та бізнесу. Метою проєкту Стратегії стала необхідність визначити місце вищої освіти в суспільстві й економіці країни через формулювання місії та візії, основні стратегічні й операційні цілі та завдання для їх досягнення, механізм реалізації і моніторингу, очікувані результати та способи їх вимірювання.

У цьому матеріалі ми проаналізуємо ключові аспекти проєкту Стратегії розвитку вищої освіти, що дозволить зрозуміти її гостру актуальність у час посилення глобальних викликів, які щодня постають перед світовою економікою.

Незатребуваність вищої освіти українським суспільством як інституту і головного ресурсу розвитку країни є основною проблемою всієї освітньої системи, яка разом із масифікацією вищої освіти створює спотворення освітнього процесу і незадовільні результати діяльності ЗВО. Тому, очевидно, що до такого масштабу проблеми призвели взаємопов’язані невирішені питання, як-от:

→ Невідповідність змісту та якості вищої освіти актуальним потребам суспільства і національної економіки, низька інтенсивність взаємодії з наукою та бізнесом;

→ Брак фінансування та незадовільне матеріальне забезпечення вищої освіти;

→ Недостатній рівень автономії, неефективність управління вищою освітою;

→ Погіршення кадрового забезпечення ЗВО;

→ Викривлення у формуванні контингенту студентів ЗВО;

→ Слабка інтеграція вищої освіти України у світовий та Європейський освітньо-науковий простір.

Однак на противагу викликам, які через суттєві зовнішні і внутрішні чинники створюють ризики та негативно впливають на можливості розвитку, українська система вищої освіти має суттєві переваги для якісної конкурентоспроможності:

→ Нормативно-правове забезпечення вищої освіти наближене до Європейського простору вищої освіти;

→ Потужний людський капітал;

→ Розвинена мережа закладів вищої освіти;

→ Наявність університетів світового рівня, сильна система вищої освіти;

→ Привабливість для іноземних студентів;

То які ж професії будуть найбільш затребувані в майбутньому? Безперечно, тенденція до неоіндустріалізації, впровадження концепції Індустрії 4.0, всепроникний розвиток ІТ-технологій, екологічні проблеми у найближчі 5–10 років потребуватимуть відповідних фахівців, які проєктуватимуть, впроваджуватимуть нову техніку і технології з урахуванням викликів майбутнього, забезпечуватимуть життя та здоров’я людей:

технології майбутнього: архітектор територій; фахівець із робототехніки; інженер-проєктувальник різного профілю; фахівець із 3Dдруку; розробник, диспетчер безпілотних апаратів; космогеолог;

ІТ-технології і дані: проєктувальних «розумного середовища», «розумних будівель»; програміст; аналітик даних; фахівець, аналітик із кібербезпеки; розробник технологій блокчейн; розробник віртуальної, доповненої реальності; фахівець із цифрового контенту; цифровий лінгвіст;

екологізація виробництва та життя: екоаналітик у будівництві; фахівець з альтернативної (сонячної, вітрової тощо) енергетики; біоетик; ресайклінг-дизайнер; фахівці з «сіті-фермерства»;

здоров’я людини: біогенетик; біоінженер; біоінформатик; біофармаколог; телехірург, ІТ-лікар; медична сестра; фізіотерапевт; нейропсихолог.

Водночас автоматизовані системи навіть із використанням штучного інтелекту не зможуть замінити професії, пов’язані зі забезпеченням здоров’я, навчанням, творчістю та наданням індивідуальних послуг.

Тож на основі думок експертів, членів робочої групи, освітян, беручи до уваги результат SWOT-аналізу, завдяки якому вдалось визначити головні проблеми вищої освіти та її конкурентні переваги, місію вищої освіти України було окреслено так:

Місія вищої освіти – забезпечення сталого інноваційного розвитку України через підготовку висококваліфікованих фахівців, створення та поширення знань, формування інтелектуального, соціального та духовного капіталу суспільства, готового до викликів майбутнього.

Визначення візії вищої освіти на найближчі 10 років ґрунтується на опитуванні експертів, аналізі сильних і слабких сторін, загроз і зовнішніх можливостей та світових трендів у розвитку вищої освіти:

Візія вищої освіти України – конкурентоспроможна система різноманітних закладів вищої освіти, яка завдяки співпраці з науковими установами та підприємницьким сектором формує фаховий та науково-освітній потенціал нації на засадах безперервного професійного й особистісного розвитку, орієнтована на найвищі досягнення та практики, інтегрована у світовий освітній та дослідницький простір.

Проєкт Стратегії розвитку вищої освіти України передбачає три етапи втілення, результати яких можна буде побачити зі затримкою в 3−5 років у зв’язку з тривалим часом навчання у закладах вищої освіти. Так, на першому етапі впродовж 2021-2022 рр. вдосконалюватимуться механізми нормативно-правового забезпечення задля створення системи прогнозування, позаяк саме від неї залежить подальша ефективність вищої освіти в контексті забезпечення соціально-економічного розвитку країни. Другий етап, який триватиме протягом 2023-2026 рр., передбачає повномасштабне запровадження нових форм, видів та стандартів освіти, що дозволить досягнути рівня інституційної автономії ЗВО, забезпечити стійке фінансування діяльності ЗВО та закріпити функціонування нових форм освіти (дуальної, змішаної, дистанційної). На завершальному третьому етапі – 2027-2031 рр. – виконуватимуться ті завдання, реалізація яких можлива лише після досягнення певного рівня автономії ЗВО, фінансової безпеки системи вищої освіти, усталення нормативно-правової бази вищої освіти. Під час третього етапу акцент робитиметься на розширення зв’язків освіти з наукою та бізнесом, більш глибоку інтеграцію в світовий освітньо-науковий простір. Звісно ж, метою третього етапу стане створення підґрунтя для подальшого розвитку вищої освіти, адже у 2031 році має бути розроблена нова Стратегія розвитку вищої освіти.

Врешті найважливішим результатом успішного втілення Стратегії в життя стане створення сучасної ефективної системи освіти, яка дозволяє забезпечити кадровий і науково-технічний супровід розвитку національної економіки, задовольняє потреби суспільства, посідає гідне місце у світі, є конкурентоспроможною на внутрішньому та світовому ринках освітніх послуг.

Зверніть увагу, що пропозиції і зауваження до проєкту потрібно надіслати до 25 жовтня 2020 року на електронну адресу: vrublevska@mon.gov.ua (тел. 044-481-32-38, Врублевська Олена Василівна, державний експерт експертної групи з питань нормативно-правового забезпечення вищої  освіти і освіти дорослих директорату вищої освіти і освіти дорослих).

Пресслужба

Первинної профспілкової організації працівників

Львівського національного університету імені Івана Франка