logo

Процедура обрання декана факультету: юридична консультація

У зв’язку зі змінами до чинного законодавства та затвердженням нової редакції Статуту Університету чимало наших працівників звертаються до профспілкової організації з проханнями роз’яснити процедуру обрання декана факультету. Відповіді на найпоширеніші запитання надав юрисконсульт профспілки Володимир Бурак.

-Якими нормативно-правовими актами регулюється процедура обрання декана факультету?

-Процедура обрання декана факультету, як і інших науково-педагогічних працівників, регулюється Законом України «Про вищу освіту», Статутом Львівського національного університету імені Івана Франка, Рекомендаціями щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженими наказом МОН №1005 від 05.10.2015 (у новій редакції наказу МОН України №1230), а також Порядком проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка, затвердженим Вченою радою Університету.

Хто оголошує конкурс на заміщення вакантних посад деканів?

-Конкурс на посади деканів факультетів оголошується наказом Ректора. Оголошення публікують у друкованих засобах масової інформації, а також на сайті Університету. Дата публікації оголошення у друкованих засобах масової інформації є першим днем конкурсу. В оголошенні зазначають перелік вакантних посад, термін і порядок подачі документів. Строк подання документів для участі у конкурсі не може бути меншим, аніж один місяць.

-Куди подають документи?

-Документи для участі у конкурсі подають у Загальну канцелярію Університету.  Претенденти подають заяви, додаючи до них документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання, список наукових праць, винаходів, публікацій, а також витяги з трудової книжки.

-Якими є встановлені вимоги до осіб – претендентів на посаду декана?

-Відповідно до п. 6.1.2.2 Статуту Університету деканом може бути особа, яка має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету та має не менше, ніж п’ять років науково-педагогічного стажу, незалежно від попереднього місця роботи.

Хто проводить перевірку документів на посаду декана?

-Для проведення конкурсу створюють Конкурсну комісію. Наказ Ректора Університету покладає повноваження Конкурсної комісії стосовно посад деканів на Атестаційно-кадрову комісію Вченої ради Університету. Головне завдання Конкурсної комісії – перевірка відповідності поданих претендентами документів до вимог, встановлених до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», ліцензійних умов, Статуту Університету, вимог конкурсу та Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка. Атестаційно-кадрова комісія Вченої ради Університету також розглядає пропозиції зборів трудових колективів факультетів про професійні та особистісні якості претендентів разом із окремими думками учасників зборів, які викладені у письмовій формі.

-Тож, який орган обирає декана?

Декана факультету обирає вчена рада факультету таємним голосуванням більшістю голосів від її складу з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету. Звертаю увагу на те, що вчена рада факультету приймає рішення більшістю голосів від присутніх на засіданні членів вченої ради. Що ж стосується декана, то претендент вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини від складу вченої ради факультету.

-Як трудовий колектив формує пропозиції щодо обрання декана факультету?

-Пропозиції трудового колективу факультету приймають рішенням загальних зборів працівників, які працюють на факультеті на постійній основі, шляхом таємного голосування. Предметом обговорення на зборах трудового колективу факультету має бути звіт про роботу претендентів за попередній період (незалежно від посади, якщо вони працювали в Університеті) та запропоновані ними програми розвитку факультету. Пропозиції трудового колективу факультету враховуються шляхом оголошення результатів таємного голосування на вченій раді факультету секретарем вченої ради.

-Хто скликає загальні збори трудового колективу факультету?

-Відповідно до п.7.3.3. Статуту Університету ініціатором скликання загальних зборів факультету (зборів трудового колективу) можуть бути декан, вчена рада факультету, профспілкове бюро факультету або ініціативна група працівників факультету, яка повинна зібрати не менше, ніж 1/3 підписів науково-педагогічних та наукових працівників факультету, які працюють на постійній основі. Щодо обрання декана, то збори трудового колективу факультету скликає вчена рада.

-Якою є власне процедура обрання декана?

-Декана обирає вчена рада факультету з урахуванням пропозицій зборів трудового колективу факультету. Зазначені пропозиції враховують шляхом оголошення результатів таємного голосування на засіданні вченої ради факультету, на якому кандидати презентують свої програми та проводиться обговорення. Рішення приймають також шляхом таємного голосування. Якщо під час проведення конкурсу, в якому брали участь двоє або більше претендентів, переможця немає, проводиться повторне голосування за участю двох кандидатур, які набрали найбільшу кількість голосів, на тому самому засіданні. У разі, якщо претендент на заміщення відповідної посади не набрав необхідної кількості голосів, він вважається таким, що не пройшов конкурсного відбору. Якщо жоден із претендентів на заміщення вакантної посади після повторного голосування (переголосування) не набрав необхідної кількості голосів, конкурс вважається таким, що не відбувся. У такому разі оголошується новий конкурс. Ректор призначає декана строком на п’ять років та укладає з ним відповідний контракт. Ректор має право обґрунтовано відмовити у призначенні на посаду та укладенні контракту. Вчена рада факультету має право двома третинами голосів від свого складу підтвердити попереднє рішення, відтак Ректор зобов’язаний протягом 10 робочих днів призначити відповідну особу на посаду та укласти з нею відповідний контракт.

Чи є обмеження щодо строку перебування на посаді декана?

-Відповідно до ст. 35 п.1 Закону України «Про вищу освіту» та п. 6.1.2.2 Статуту Університету декан може перебувати на посаді не більше двох строків.

 

Прес-служба

Первинної профспілкової організації працівників

Львівського національного університету імені Івана Франка